Oinarriak: “Nafar Ateneoa” poesia saria  V. edizioa 

1.  Gai libreko poema onenari sari bat emanen zaio, 1.500 euroko diru-zuzkidura izanen duena, baita diploma ere. Poemak gehienez 60 bertso-lerro izan ditzake, aurtengo edizio honen gaia Sorioneku behar du izan, latu sensu edo zentzu zabalean badarik ere.

2.  Pertsonak oro lehiatu daitezke, eta aurkezten diren lanek argitaratu gabeak izan behar dute, edozein formatutan delarik ere, bai eta aurretik epaia emandako beste ezein sariketan saririk eskuratu gabeak ere; halaber, ezinen da parte hartzen aritu aldi berean beste poesia-lehiaketa batean. Euskaraz behar dute izan. Egile bakoitzak poema bat eta bakarra aurkez dezake.

3. Jatorrizko lanen hiru ale aurkeztu behar dira, elkarrengandik bereizita eta DIN A-4 tamainan, tarte bikoitzean idatzita , eta alde bakarretik mekanografiatuak. Sinadurarik gabe aurkeztuko dira, izenburua eta plikarekin atxikitako gutun-azal itxi batean,  honako datu hauek emanen direlarik: izen-abizenak, helbidea, harremanetarako telefono-zenbakia, egilearen literatur ibilbidea, Nortasun Agiriaren kopia eta poemaren izenburua.

4.  Aurkeztu beharreko lanak postaz igorriko dira NAFAR ATENEOra (Barañaingo etorbidea 10, 1. A, 31008 Iruñea, Nafarroa), gutun-azalean honako hau adierazita: “Nafar Ateneoa” saria poema bakarrari —V. edizioa—. Halaber, posta elektroniko bidez ere igortzen ahalko dira euskera@ateneonavarro.es helbidera, mezuari bi eranskin hauek atxikiturik: bata, plika daramatzaten egileen datuekin; bestea, poema bakarrarekin.

5.  Lanak aurkezteko epea deialdi publikoa egiten den egunean hasiko da, eta bukatu, 2023 urtarrilaren 31, asteartea,  14:00etan, epea luzaezina izaki. Onartu eginen dira egun horretan bertan postaz frankeatutako lanak.

6.  Nafar Ateneoak izendatuko du Epaimahaia eta  Epaimahaiaren epaia apelaezina izanen da. Bestalde, saridunak ezin izanen du parte hartu ondorengo edizioetan.

7.  Saria eman gabe gera liteke, baldin eta Epaimahaiaren iritziz aurkezturiko poemek nahikoa kalitaterik izanen ez balute. 

8. Poema sariduna Nafar Ateneoaren esku geldituko da, haren gaineko eskubide ororekin batera. Saririk jaso ez duten lanak suntsitu eginen dira astebeteko epea igarotakoan. 

9. Saria Nafar Ateneoaren buruak edo honek agindutako ordezkari batek emanen du denbora dexenterekin iragarriko den eta Iruñean eginen den ekitaldi baten. Saria jaso ahal izateko ezinbestekoa izanen da egilea agertzea data horretan, eta bertan olerki sariduna irakurri beharko du.

10.  Sariketa honetara poemarik aurkezteak berekin ekarriko du egileek erabat onartzea oinarri hauek, hala nola Epaimahaiaren ebazpena.

Bases: V Premio Internacional de poesía Nafar Ateneo

1. El mejor poema sobre  tema  propuesto en esta edición recibirá un premio dotado con 1.500 euros y un diploma. El poema puede tener un máximo de 60 versos, y el tema propuesto en esta edición es  ‘Sorioneku’ en el sentido y significado más amplio de la palabra.

2. Podrán participar en este Certamen todas las personas que lo deseen, siempre que presenten sus trabajos inéditos (en cualquier formato), que no hayan sido premiados o estén pendientes de premio en el transcurso del fallo, y estén escritos en euskara. Cada autor puede presentar un único poemario.

3. Se presentarán tres ejemplares de las obras originales, separados entre sí, en tamaño DIN A-4, a doble espacio, mecanografiados por una sola cara. Se presentarán sin firma, en sobre cerrado con título y plica, indicando nombre y apellidos, dirección, número de contacto, ruta literaria del autor, copia del Documento Nacional de Identidad y título del poema.

4. Los trabajos se enviarán por correo a NAFAR ATENEO (Avenida Barañáin 10, 1. A, 31008 Pamplona, Navarra), indicando en el sobre “Nafar Ateneo” Nazioarteko V Poesia Saria n. Asimismo, podrán enviarse por correo electrónico a euskera@ateneonavarro.es adjuntando  en el mensaje dos archivos, uno con el poema y otro con la plica que contenga los datos del autor.

5. El plazo de admisión de los poemas comenzará el día 1 de enero de 2023 y finalizará el día 31 de enero de 2023, martes a las 14:00 horas,  siendo el plazo improrrogable. Se aceptarán los trabajos franqueados por correo ese mismo día.

6. El jurado será nombrado por el Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa y el fallo del jurado será inapelable. La persona premiada no podrá participar en posteriores ediciones.

7. El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto este premio, en el caso de que, a su juicio, los trabajos presentados no alcancen la calidad suficiente.

8. El trabajo premiado quedará en poder del mismo Ateneo, que se reserva todos los derechos sobre el mismo. El resto de trabajos serán destruidos una semana más tarde.

9. El Premio será entregado por el Presidente del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa en un acto que tendrá lugar en las dependencias del mismo Ateneo Navarro.  Para recibir el premio será indispensable la presencia del autor que se celebrará en fecha señalada al ganador, debiendo como requisito leer el trabajo premiado.

10. La participación en el presente Certamen supone la aceptación plena de todas y cada una de las Bases por las que el mismo ha de regirse, así como el fallo del Jurado.